top of page

DJAA

Welkom bezoeker van deze website.

DJAA staat voor Derks Juridische en Arbeidsdeskundige Advisering. Wij beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheidskeuringen. Voor juridische en arbeidsdeskundige vraagstukken kunt u bij ons terecht.

Op deze website gaan we in op een aantal specifieke diensten die wij leveren.

Producten
Verzekeringsgeneeskundige beoordeling
Second Opionion

Als uw werknemer verzuimd en arbeidsongeschikt is, moet u het loon doorbetalen. Echter, als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval dat door een ander is veroorzaakt, kunt u de doorbetaalde loonkosten in de regel verhalen op deze veroorzaker. Dit noemen wij in de praktijk loonregres: het recht om de gemaakte kosten te verhalen op de veroorzaker van de schade.

Nettoloon

Een werkgever is meestal gehouden minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende de eerste twee ziektejaren van de werknemer. Al naar gelang de geldende CAO of afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst kan dit zelfs oplopen tot 100% doorbetaling bij ziekte.

De netto loonkosten kunt u op de veroorzaker van het ongeval, of zijn verzekeraar, verhalen.  Volgens de wet kan de veroorzaker worden verplicht tot betaling van “ten hoogste het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn.” (artikel 6:107a BW).

Re-integratiekosten

Naast doorbetaling van loon kunnen ook de kosten van re-integratie van de zieke werknemer op een aansprakelijke derde worden verhaald. Te denken valt aan de kosten van bedrijfsgeneeskundige zorg, bijscholing, sollicitatietraining, begeleiding van een re-integratiebedrijf. Maar ook aanpassingen op de werkplek en aangepast vervoer.

 

Let op: heeft u een verzuimverzekering? De verzekering zal een deel van deze kosten betalen. Deze kosten kunt u dan niet meer verhalen op de veroorzaker of zijn verzekeraar.

 

Een collega van uw werknemer is de schuldige van het ongeval

Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt door iets wat een collega heeft gedaan? Dan kunt u in de regel geen verhaal plegen op deze collega.

 

Gehele of gedeeltelijke schuld schadeveroorzaker

Het komt voor dat uw werknemer ook zelf schuld heeft aan het ongeval. Of dat hij bij een auto-ongeval de gordel niet droeg. In  dat geval zal de veroorzaker niet alle schade te vergoeden. Al naar gelang de omstandigheden van het ongeval wordt nagegaan of er volledig of gedeeltelijk verhaal van de kosten mogelijk is.

 

Belangrijk om te weten

Het maakt niets uit of het ongeval plaatsvond in werktijd of in privé tijd. Wanneer een derde partij geheel of gedeeltelijke aansprakelijk is voor het ongeval kan de werkgever de loon- en re-integratiekosten verhalen.

 

Verder kunt u bij het goed inrichten van het loonregres besparen op de gedifferentieerde premiepercentage Whk, mocht de werknemer uitstromen naar de WIA (wga).

Zie: Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2019 | Uitgave 1 januari 2019 57

Bij het bepalen van uw premiecomponent WGA laten wij dan de WGA-uitkering van deze werknemer volledig of deels buiten beschouwing vanaf het jaar waarin de schadevergoeding is vastgesteld.

U stuurt het verzoek naar uw belastingkantoor. Stuur daarbij bewijsstukken mee waaruit blijkt hoeveel loon u hebt doorbetaald tijdens de 104 weken die voorafgingen aan de WGA-uitkering. Ook moet uit de bewijsstukken blijken welk bedrag aan schadevergoeding is vastgesteld.

 

Als UWV een derde aansprakelijk stelt voor de ZW-lasten en op grond daarvan recht heeft op een schadevergoeding, wordt daarmee rekening gehouden bij uw individueel vast te stellen gedifferentieerde premiepercentage Whk: uw premiecomponenten WGA en ZW-flex worden hierdoor lager.

 

Kosten 

Wij werken op basis van een uurtarief. Uiteraard proberen wij zo veel als mogelijk de kosten die wij maken en bij u in rekening moeten brengen ook te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Mocht de tegenpartij niet bereid zijn onze kosten (geheel) te vergoeden, dan komen die resterende kosten voor uw rekening

Loonregres voor werkgevers

Bent u een slachtoffer en twijfelt u aan de rechtvaardige uitkomst van een schikkingsvoorstel? Dan kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Wij toetsen dan het afwikkelingsvoorstel aan de hand van uw letselschadedossier. Daarbij betrekken wij de jurisprudentie en baseren wij ons op onze eigen expertise.

De kosten van een second opinion zijn afhankelijk van de tijdsinvestering, die wij inschatten te moeten maken. U ontvangt van ons een offerte en pas daarna beslist u of u van onze dienstverlening gebruik wil maken.

De kosten van een second opinion kunnen vaak worden verhaald op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. In dat geval kost u een second opinion niets.

Interesse? Meld u zich dan via het contactformulier. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

(Tussentijdse) Verzekeringsgeneeskundige beoordeling

Soms kan het van belang zijn om een letselschade slachtoffer, al dan niet bekend met pre-existente klachten, verzekeringsgeneeskundig te laten beoordelen. Een vg-beoordeling kan van pas komen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden tot re-integratie. Ook kan een vg-beoordeling verstandig zijn, indien duidelijk is dat een letselschade slachtoffer vanwege zijn letsels niet meer kan terugkeren in zijn oorspronkelijke functie of beroep. Dan kan een verzekeringsgeneeskundige de resterende mogelijkheden in kaart brengen en kan aan de hand daarvan, vooruitlopend op een re-integratietraject, alvast een begin worden gemaakt met een scholingstraject.

Een verzekeringsgeneeskundige beoordeling wordt vastgelegd in een rapportage. Voor zover er benutbare mogelijkheden zijn, zal het rapport vergezeld gaan van een functionele mogelijkheden lijst (FML).  In de rapportage wordt door de verzekeringsgeneeskundige altijd een prognose gegeven en adviezen in het kader van re-integratie.

Ingeval van pre-existentie kunnen verschillende FML-en worden aangevraagd

  • FML (incl. pre-existente klachten)

  • FML (sec op grond van ongevalsklachten)

  • FML (sec op grond van pre-existente klachten)

 

Een FML is bedoeld om aan een arbeidsdeskundige houvast te bieden omtrent de functionele mogelijkheden van het slachtoffer.

Indien gewenst kunnen meerdere FML-en zoals hiervoor opgesomd, aangeleverd worden. Deze kunnen dan door de arbeidsdeskundige worden vergeleken om de toename van beperkingen als gevolg van letsel te kunnen onderkennen, dit ingeval van al bestaande pre-existente beperkingen.

Zeker voor slachtoffers, die niet bedrijfsgeneeskundig worden begeleid tijdens ziekte (door een ongeval), kan deze dienstverlening uitkomst bieden. Te denken valt aan de ZZP’er.

Tenslotte: de verzekeringsgeneeskundige laat zich niet uit over de medische causaliteit. Dat aspect bevindt zich in het domein van de medisch adviseurs van partijen.  De inzet van de verzekeringsgeneeskundige is in dit verband gericht op het mogelijk  opstarten dan wel vlot trekken van een re-integratie traject of als opmaat tot een scholingstraject.

Kosten: wij kunnen u deze dienst aanbieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief per beoordeling. Wij werken op dit terrein samen met gekwalificeerde verzekeringsartsen.

Interesse? Meld u zich dan via het contactformulier. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Second opinion
Contact

Contact

Adres

Albast 14, 

Zoetermeer, 2719 TT

Nederland

Email

djaa@ziggo.nl

Telefoon

+31(0)6 170 678 20

Bedankt voor uw bericht.

Privacystatement

 

Wij houden ons aan de privacyregels. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn. Persoonsgegevens worden bij ons volgens de regels beveiligd en niet langer bewaard dan vereist volgens de wet of de overeenkomst.

 

Onze website plaatst geen cookies.

 

Naast het recht op inzage in uw persoonsgegevens, heeft u het recht om om correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

bottom of page